מדיניות פרטיות

 1. כללי
Orel Creative Orcre – Web Designs ("העסק", "אנו", "אלינו" או "שלנו") מעריך את פרטיותך ומחויב להגן ולשמור על המידע האישי שלך אשר מסופק על ידך.מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו עושים שימוש במידע האישי הנוגע אליך, המטרות שלשמן נאסף המידע האישי והגורמים עימם אנו משתפים מידע זה ("המדיניות").בעצם אספקת המידע האישי אודותיך, יראו בך כמי שמסכים לאיסוף, אחסון ושימוש במידע האישי כאמור בהתאם למדיניות זו. מובהר בזאת כי אינך מחויב חוקית למסור את המידע האישי הנוגע אליך. עם זאת אי מסירת המידע האישי כאמור עלול להקשות על יצירת קשר עימך או להשיב לפנייתך בכל נושא.
 1. הגדרות
למונחים הבאים תהא המשמעות המונחת לצידם:"מידע אישי" משמעו, כל מידע שנאסף ו/או נמסר לעסק על ידך ו/או מי מטעמך, אשר באמצעותו ניתן לזהות את נושא המידע באופן סביר, לרבות אך לא רק, שם, מספר עוסק ופרטי התקשרות, הכוללים מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, כמו גם כל תוכן פניה ומידע נוסף שנמסר לעסק או שנאסף במהלך כל התכתבות בינך לבין העסק."האתר" משמעו, אתר האינטרנט של העסק שכתובתו: www.orcre.co.il. 
 1. סוגי המידע האישי הנאסף
ככל שתפנה אלינו באמצעות דף 'צור קשר' באתר, הכולל שם ופרטי התקשרות (כגון: מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני), אנו נאסוף את המידע האישי אודותיך. ייתכן כי תתבקש לספק פרטים נוספים על מנת לאפשר את ביצועו של שירות מסוים.יוער כי העסק אינו אוסף ביודעין מידע אישי אודות קטינים (קרי: מי שגילו מתחת ל- 18).
 1. מטרות השימוש במידע האישי
המידע האישי אודותיך ישמש לצורך המטרות הבאות:
 • יצירת קשר לצורך אספקת תמיכה, מידע או שירות, וכן השבה לכל שאלה או תלונה.
 • [לצורך שליחת עדכונים, דיוור, הזמנות לאירועים ומידע שיווקי ופרסומי, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ("דיוור ישיר").]
 • יצירת קשר כאשר אנו סבורים כי הדבר נחוץ לצורך לקיום הוראה אחרת על פי דין.
 • מילוי התחייבות משפטית כלשהי ו/או דרישה על פי הדין החל ולסייע לכל רשות או צד שלישי רלוונטיים, במקרה שאנו מאמינים בתום לב כי אנו מחויבים לעשות זאת.
 1. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים
המידע האישי אודותיך, אשר נאסף במהלך השימוש באתר, לא יועבר לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:
 • לצורך מימוש המטרות המופיעות במסגרת מדיניות פרטיות זו.
 • לקבלני משנה וספקי שירות (כגון: נותני שירות להפצת דיוור ישיר).
 • על פי צו בית משפט, בקשה של רשות רגולטורית או בהתאם לדין החל.
 • במקרה של הליכים משפטיים בינך לבין העסק המבוססים על פעולות שבוצעו על ידך או במסגרת כל מחלוקת או תביעה או דרישה, ככל שיהיו.
 1. זכויותיך ביחס למידע האישי
הינך רשאי לפנות אלינו בכל עת ולבקש לעיין במידע האישי אשר מוחזק אודותיך. ייתכן כי תתבקש לספק אישורים מסוימים לאימות זהותך.ככל שמצאת שמידע אישי שנשמר לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות בבקשה לעדכון המידע האישי כאמור או למחיקתו.למען הסר ספק, באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לקבלת דיוור ישיר.בקשות בנושא זה יש להפנות לדוא"ל שכתובתו: orelcre@gmail.com.
 1. שמירה ומחיקה של המידע האישי
אנו שומרים סוגים שונים של מידע אישי לתקופות שונות, בהתאם למטרות המפורטות במדיניות זו, וכן בהתאם לדרישות הדין. מחיקת המידע האישי במקרה הצורך אינה מיידית וייתכן כי ייקח זמן מה עד שהעותקים השיוריים של המידע האישי ימחקו לחלוטין מהשרתים הפעילים וממערכות הגיבוי שלנו.בכל מקרה, כל עוד הינך לקוח שלנו, יישמר המידע האישי אודותיך, אלא אם הדין החל מחייב למחוק מידע זה.
 1. אבטחת מידע
אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע האישי ומיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת המידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע כאמור אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנו לא נישא באחריות בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או גניבת מידע ממאגריו.
 1. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן מדיניות זו מעת לעת. הנוסח המחייב של המדיניות הינו הנוסח העדכני כפי שיוצג באתר, והינך מסכים ומקבל על עצמך מדיניות זו על כל סעיפיה.ככל שייערכו שינויים מהותיים במדיניות זו, תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר לפחות 30 ימים מראש. ככל שיערכו שינויים שאינם מהותיים במדיניות, תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר לפחות 7 ימים מראש. ככל שיערכו שינויים בהתאם לחוק או לדרישה של רשות רלוונטית, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף ע"פ דין או הדרישה כאמור לעיל.אם אינך מסכים למדיניות המעודכנת, אתה רשאי שלא להמשיך ולהשתמש באתר.
 1. פרטי התקשרות
לקבלת מידע נוסף ולכל שאלה ו/או הערה לגבי מדיניות זו, הדרכים בהן אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי והזכויות שלך בקשר לכך, ניתן ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: orelcre@gmail.com.
כלי נגישות